Masz pytania lub jesteś zainteresowany założeniem konta? Więc proszę kontakt spotkał się z op.

Regulamin

1. ZASTOSOWANIE

a) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert HeadSupplies BV, zwanych dalej sprzedawcą, a także do wszystkich umów kupna i sprzedaży zawartych między sprzedawcą a jego kontrahentem, zwanych dalej kupującym.
b) Odstępstwa od tych warunków mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione przez sprzedającego i kupującego, a odstępstwa te zostały również potwierdzone na piśmie przez sprzedającego kupującemu. c) Wszelkie ogólne warunki zakupu kupującego są wyłączone z niniejszych warunków, jeżeli zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie.

2. OFERTY

a) Wszystkie oferty sprzedającego, w tym cenniki przedstawione przez sprzedającego, są niewiążące, chyba że zawierają termin przyjęcia.
b) Oferty opierają się na informacjach dostarczonych wraz z wnioskiem oraz na cenach i płacach obowiązujących w dniu oferty. Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT.
c) Jeśli kupujący zaakceptuje niewiążącą ofertę sprzedającego, sprzedawca ma prawo wycofać ofertę w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania akceptacji.
d) W przypadku złożonej oferty nie ma obowiązku dostarczenia części po odpowiedniej części podanej ceny za całość.

3. DOSTAWA

a) Podana lub uzgodniona przez sprzedającego data dostawy ma charakter informacyjny, jest przybliżona i dlatego nigdy nie będzie uważana za termin, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Jeśli określony termin dostawy zostanie przekroczony, sprzedawca musi zostać powiadomiony o niewykonaniu zobowiązania listem poleconym, zanim będzie opóźniony w stosunku do kupującego.
b) Dopóki sprzedawca nie zwleka z kupującym, nie jest zobowiązany do zrekompensowania szkód wyrządzonych klientowi, które mogą wyniknąć z przekroczenia podanego terminu dostawy.
c) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się z magazynu sprzedającego.
d) Kupujący jest zobowiązany do odebrania dostarczonego towaru, gdy zostanie mu on udostępniony na podstawie umowy lub gdy zostanie mu dostarczony. Jeśli druga strona odmówi przyjęcia dostawy lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, towary będą przechowywane na ryzyko nabywcy. W takim przypadku kupujący ponosi wszelkie dodatkowe koszty, w tym w każdym przypadku koszty przechowywania.
e) Sprzedawca może dostarczyć towar, który ma być dostarczony w częściach. Nie dotyczy to częściowej dostawy bez niezależnej wartości. Jeśli towary są dostarczane w częściach, sprzedawca jest upoważniony do wystawienia faktury na każdą część osobno.
f) Jeżeli dostawa odbywa się przy użyciu opakowania pożyczkowego, kupujący jest zobowiązany zwrócić to opakowanie pożyczkowe na własny koszt, puste i nieuszkodzone sprzedawcy w ciągu 30 dni od otrzymania.
g) Produkty uprawne są oferowane przez sprzedawcę wyłącznie do uprawy roślin, których posiadanie jest dozwolone przez prawo. Kupujący oświadcza, że ​​nie będzie używać tych produktów do nielegalnej lub komercyjnej działalności hodowlanej. Jeśli sprzedawca podejrzewa, że ​​istnieje zamiar nielegalnej działalności hodowlanej, zastrzega sobie prawo do odmowy zakupu kupującego.

4. CENA (ZMIANY)

a) Ceny uzgodnione przy zawieraniu umowy oparte są na informacjach znanych w momencie jej zawarcia i nie zawierają podatku obrotowego.
b) Jeżeli po zawarciu umowy między sprzedającym a kupującym pojawią się okoliczności związane z czynnikami kosztu, które uzasadniają zmianę uzgodnionej ceny, sprzedawca jest uprawniony do odpowiedniej zmiany ceny. Z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ceny jest wyższa o ponad 10%, kupujący nie ma prawa rozwiązać umowy, jeżeli cena zostanie zmieniona przez sprzedającego.
c) Przez czynniki kosztu należy rozumieć w każdym przypadku ceny materiałów, surowców, opakowań, towarów do zakupu od stron trzecich, podatki, opłaty, stawki frachtowe, zmiany walutowe, składki ubezpieczeniowe, a ponadto, jeśli ogłoszone zostaną środki rządowe, mają one wyniki, które nie można uznać za normalne ryzyko handlowe, sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia odpowiednio dopłat do cen.

5. PRÓBKI, MODELE I PRZYKŁADY

a) Jeżeli model, próbka lub przykład został pokazany lub dostarczony przez sprzedającego, zakłada się, że został on pokazany lub dostarczony wyłącznie w celu wskazania: właściwości dostarczanych towarów mogą różnić się od próbki, modelu lub przykładu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej oświadczenie, że zostanie dostarczone zgodnie z próbką, modelem lub przykładem przedstawionym lub dostarczonym.

6. GWARANCJA I WYMAGANE WYMAGANIA

a) Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na dostarczony towar i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zastosowania dostarczonego towaru, nawet jeśli są one oparte na zaleceniach, poradach lub informacjach udzielonych przez sprzedawcę lub osoby trzecie.
b) Wszelkie wymagania, które kupujący chce nałożyć na towary, które mają zostać dostarczone i które odbiegają od normalnych wymagań, muszą zostać wyraźnie zgłoszone sprzedawcy po zawarciu umowy kupna.
c) Dostarczone towary nie są i nie mają żadnego działania jako leki, w rozumieniu Ustawy o zaopatrzeniu w leki lub innych przepisów ustawowych i wykonawczych.

7. ZMIANY W DOSTARCZANYCH TOWARACH

a) Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia towarów, które odbiegają od towarów opisanych w umowie kupna, bez kupującego prawa do rozwiązania umowy, jeżeli dotyczy to zmian w dostarczanym towaru, opakowaniu lub dokumentacji towarzyszącej, które są wymagane do przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych lub jeśli dotyczy to drobnych zmian w sprawie, które oznaczają poprawę.

8. SIŁA WYŻSZA

a) W przypadku działania siły wyższej sprzedawca jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy, dopóki nie wystąpią okoliczności, które spowodowały działanie siły wyższej.
b) Siła wyższa oznacza każdą dziwną przyczynę, jak również okoliczność, która nie powinna w uzasadniony sposób stanowić ryzyka dla sprzedawcy. Opóźnienia lub niedotrzymanie warunków przez dostawców lub dostawców, ogólny brak surowców i innych towarów wymaganych do dostawy, trudności w transporcie, stagnacja w imporcie dostarczanych towarów, zakłócenia w działalności gospodarczej, nadmierna absencja, strajki oraz środki i interwencje rządowe są wyraźnie traktowane jako siła wyższa.
c) Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące i jeżeli zostanie ustalone, że działanie siły wyższej ma charakter trwały, sprzedawca i kupujący mogą uzgodnić rozwiązanie umowy i związane z tym konsekwencje.
d) Jeżeli sprzedawca już częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań w momencie wystąpienia siły wyższej lub jest w stanie częściowo wywiązać się ze swoich zobowiązań, jest uprawniony do wystawienia faktury na dostarczoną już część lub część podlegającą dostarczeniu osobno, a kupujący jest zobowiązany płacić tę fakturę, jakby to była osobna umowa. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dostarczona lub dostarczana część nie ma niezależnej wartości.
e) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powoływania się na działanie siły wyższej, nawet jeśli okoliczności, które to spowodują, nastąpią po zawarciu umowy, powinny zostać (częściowo) uzupełnione przez sprzedawcę.

9. KONTROLA I REKLAMA

a) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionego towaru przy dostawie, ale w każdym przypadku w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania, oraz do sprawdzenia, czy dostarczony towar spełnia uzgodnione warunki.
b) Niedokładności, przeoczenia i / lub wady w odniesieniu do dostarczonego towaru, które zostaną wykryte przez kupującego po otrzymaniu, muszą być niezwłocznie zgłoszone sprzedającemu listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
c) Niewidoczne wady należy również zgłosić sprzedawcy na piśmie, listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w ciągu 8 dni roboczych od wykrycia, ale nie później niż 30 dni po dostawie.
d) Reklamacje, które dotrą do sprzedawcy później niż 30 dni po otrzymaniu przez kupującego dostarczonego towaru, nie będą już rozpatrywane i skutkują przepadkiem roszczenia dla kupującego.
e) Terminowa kontrola i reklamacje nie zawieszają obowiązku kupującego przyjęcia i zapłaty za towary dostarczone i / lub dostarczone. Dostarczony towar może zostać zwrócony tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie sprzedającego.

10. REZERWACJA NIERUCHOMOŚCI

a) Towary dostarczone przez sprzedawcę pozostają własnością sprzedającego, dopóki kupujący nie wypełni wszystkich swoich zobowiązań wynikających ze wszystkich umów kupna zawartych ze sprzedawcą, o ile zobowiązania te dotyczą zapłaty (wynagrodzeń) w odniesieniu do dostarczonych towarów lub towarów lub dostawy siebie i / lub wszelkie roszczenia wynikające z niespełnienia przez kupującego umowy (umów) zakupu.
b) Towary dostarczone przez sprzedawcę, które podlegają zastrzeżeniu na mocy poprzedniego akapitu, mogą być odsprzedane tylko w ramach normalnej działalności gospodarczej. Kupujący nie jest upoważniony do zastawienia dostarczonego towaru ani ustanowienia na nim jakichkolwiek innych praw.
c) Jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swoich obowiązków lub jeżeli istnieje uzasadniony powód, aby tego nie zrobił, sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub usunięcia dostarczonego towaru z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności przez kupującego lub osoby trzecie, które posiadają przedmiot dla kupującego. weź to. Kupujący jest zobowiązany do pełnej współpracy w tym zakresie, pod rygorem nałożenia grzywny w wysokości 10% kwoty należnej za niego dziennie.
d) Jeżeli osoby trzecie chcą ustanowić lub dochodzić jakiegokolwiek prawa do dostarczonego towaru z zastrzeżeniem zachowania prawa własności, kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy tak szybko, jak można tego oczekiwać.
e) Kupujący zobowiązuje się na pierwsze żądanie sprzedawcy:
- w celu ubezpieczenia i zachowania ubezpieczenia dostarczonych towarów z zastrzeżeniem własności na wypadek pożaru, wybuchu i zalania oraz przed kradzieżą i udostępnienia polisy tego ubezpieczenia do wglądu sprzedawcy;
- zastawienie wszystkich roszczeń kupującego wobec ubezpieczycieli w odniesieniu do towarów dostarczonych sprzedawcy z zastrzeżeniem prawa własności w sposób określony w art. 3: 239 BW;
- zastawić roszczenia, które kupujący otrzymuje wobec swoich klientów przy odsprzedaży towarów dostarczonych przez sprzedawcę z zastrzeżeniem tytułu własności na rzecz sprzedającego w sposób określony w art. 3: 239 BW;
oznaczać towary dostarczone z zastrzeżeniem własności jako własność sprzedawcy;
w inny sposób, w celu współpracy ze wszystkimi uzasadnionymi środkami, które sprzedawca chce podjąć w celu ochrony swoich praw majątkowych w odniesieniu do dostarczonych towarów i które nie stanowią nieuzasadnionego utrudnienia dla kupującego w normalnym toku działalności.

11. OBOWIĄZK OSTRZEGAWCZY

a) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego i pełnego poinformowania sprzedawcy, gdy tylko pojawi się podejrzenie lub zawiadomienie, że on i / lub osoby trzecie doświadczają szkody i / lub jakiejkolwiek niekorzystnej sytuacji lub będą (dalszą) szkodą i / lub jakąkolwiek wadą doświadczenie, które jest spowodowane dostarczonym towarem.
b) Oprócz własnego obowiązku zachowania ostrożności w celu zapobiegania lub ograniczania szkód, kupujący jest zobowiązany dać kupującemu pełną możliwość zapobieżenia bezpośredniemu uszkodzeniu i / lub wszelkim niedogodnościom lub ograniczyć szkody i / lub wszelkie niedogodności.
c) Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć sprzedawcę przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych przez dostarczony towar.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za szkodę (bezpośrednią lub pośrednią) i / lub za wszelkie niedogodności wynikające z towarów dostarczonych przez sprzedawcę, z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda ta została spowodowana umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony sprzedawcy.
b) Pod żadnym pozorem jednak sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraty obrotu, straty handlowej i / lub innych szkód wynikowych.
c) Jeżeli, przy należytym przestrzeganiu postanowień poprzednich ustępów tego artykułu, okaże się, że powstałe szkody i / lub wszelkie niekorzystne skutki muszą leżeć po stronie sprzedawcy, całkowita odpowiedzialność sprzedającego będzie ograniczona do takiej kwoty. jeżeli zgodnie ze standardami racjonalności i uczciwości jest proporcjonalna do ceny uzgodnionej w odniesieniu do dostarczonych towarów i w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż uzgodniona cena.
d) Jeżeli sprzedawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez stronę trzecią za szkody i / lub wszelkie niedogodności, za które nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy z kupującym i / lub niniejszych warunków, kupujący w pełni go zwolni i sprzedawca zwrócić wszystko, co musi zapłacić tej stronie trzeciej.
e) Ciężar dowodu w odniesieniu do jakiejkolwiek domniemanej odpowiedzialności sprzedawcy spoczywa na kupującym, który akceptuje.

13. PŁATNOŚĆ

a) Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wszystkich rachunków otrzymanych od sprzedawcy w ciągu 7 dni lub uzgodnionego terminu płatności, bez odliczeń i bez zawieszenia z powodu domniemanego niewywiązania się, chyba że uzgodniono inaczej.

b) W przypadku niewykonania zobowiązania, likwidacji, bankructwa lub zawieszenia płatności kupującego, jego (płatnicze) zobowiązania będą natychmiast wymagalne. Ponadto obowiązki (płatności) klienta staną się natychmiast wymagalne i płatne w przypadku, gdy sprzedawca dowie się o okolicznościach, które dają jej podstawy do obaw, że klient nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich (płatności) obowiązków.
c) Płatności należy dokonać w walucie holenderskiej za pomocą żyru lub przelewu bankowego na konto bankowe wskazane przez sprzedającego. W przypadku płatności gotówkowej kupujący musi upewnić się, że sprzedawca wystawił pokwitowanie.
d Jeżeli przekroczony zostanie termin płatności wynoszący 7 dni, kupujący będzie winien odsetki sprzedawcy, w wysokości co najmniej 1% miesięcznie, od terminu płatności do dnia płatności, bez wymaganego minimalnego powiadomienia, od należnej kwoty, gdzie odsetki za część miesiąca są obliczane jako pełny miesiąc.
e) Nabywca będzie także zobowiązany do poniesienia kosztów pozasądowych od terminu płatności, które wynoszą 15% kwoty głównej. Jeżeli jednak okaże się, że sprzedawca poniósł wyższe koszty, w tym koszty sądowe, które były w uzasadniony sposób konieczne, koszty te również będą musiały zostać zwrócone przez kupującego.
f) Kupujący jest winien sprzedającemu poniesione przez niego koszty sądowe we wszystkich przypadkach, pod warunkiem, że nie są one nadmiernie wysokie, jeżeli sprzedawca i kupujący prowadzą postępowanie prawne w sprawie umowy, do której mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki handlowe, oraz decyzja sądu ma powagę rzeczy osądzonej, zgodnie z którą kupujący jest całkowicie lub w przeważającej mierze nieskuteczny.
g) Płatności dokonywane przez kupującego będą zawsze wykorzystywane do uregulowania wszystkich należnych odsetek i kosztów, a następnie do zapłaty najdłuższych zaległych faktur, nawet jeśli kupujący oświadczy, że płatność dotyczy późniejszej faktury.

14. GWARANCJA

a) Sprzedawca ma prawo w momencie zawarcia umowy, przed (dalszym) wykonaniem, zażądać od kupującego pewności, że spełni swoje (obecne i przyszłe) zobowiązania wobec sprzedającego w rozsądnym terminie.
b. Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa przez cały czas w przypadku jego bankructwa, zawieszenia płatności, zamknięcia lub likwidacji spółki lub z powodu utraty przez nabywcę całego lub częściowych aktywów przez zajęcie lub w inny sposób.

15. PRAWO ZAWIESZENIA

a) W przypadku, gdy kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego, ten ma prawo, bez uprzedniego zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, zawiesić wykonanie umowy z jej strony, aż do momentu wypełnienia przez kupującego.
b) Sprzedający ma również prawo do zawieszenia wykonania umowy, jeżeli jej okoliczności okażą się uzasadnione, aby obawiać się, że kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego.

16. ROZWIĄZANIE UMOWY

a W przypadku, gdy kupujący nie dotrzyma umowy, sprzedawca ma prawo dokonać pełnego lub częściowego rozwiązania umowy w drodze pisemnego oświadczenia w tej sprawie lub decyzji sądu.
b) Jeśli umowa zostanie rozwiązana w całości lub w części, kupujący jest zobowiązany do zwrotu dodatnich odsetek umownych sprzedającego.
c) Sprzedawca jest prawnie uprawniony do dokonania pełnego lub częściowego rozwiązania umowy w stosunku do kupującego, nigdy nie będąc zobowiązany do zrekompensowania kupującemu wynikłych z tego szkód.
d) W przypadku zaistnienia okoliczności w odniesieniu do towarów, które mają zostać dostarczone, lub osób i / lub materiałów, których sprzedawca używa lub których używa w celu wykonania umowy, które mają taki charakter, że wykonanie umowy sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli staje się to niemożliwe lub tak budzące zastrzeżenia i / lub nieproporcjonalnie drogie, że nie można dłużej wymagać zgodności z umową.

17. POUFNOŚĆ

a) Z zastrzeżeniem obowiązków, które nakłada na niego prawo, kupujący nie może ujawniać stronom trzecim poufnych informacji o sprzedającym i relacjach biznesowych między kupującym a sprzedającym.

18. ZALECENIE

a) Kupujący nie może reklamować dostarczonego towaru w sposób niezgodny z przepisami prawa, charakterem dostarczonego towaru lub sposobem, w jaki sprzedawca zwykle to robi.
b Kupujący nie może również udzielać gwarancji stronom trzecim w odniesieniu do zastosowania dostarczonych towarów, nawet jeśli są one oparte na zaleceniach, radach lub informacjach udzielonych przez sprzedawcę lub osoby trzecie.
c) Przy sprzedaży i promocji dostarczonych towarów kupujący może korzystać z materiałów sprzedażowych dostarczonych przez sprzedającego. Jednak dostarczone materiały handlowe pozostają własnością sprzedawcy przez cały czas.
d) Sprzedawca wyraźnie zastrzega sobie prawa autorskie do dostarczonych materiałów sprzedażowych. Kupujący nie może dokonywać zmian w materiałach sprzedażowych ani w nich.
e) Jeśli kupujący chce reklamować dostarczone towary za pomocą materiałów sprzedażowych wyprodukowanych przez niego lub na jego polecenie, kupujący jest do tego uprawniony tylko po pisemnej zgodzie sprzedającego.

19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

a) W przeciwieństwie do przepisów prawnych dotyczących właściwości sądu cywilnego, wszelkie spory między kupującym a sprzedawcą, jeżeli sąd jest właściwy, zostaną rozstrzygnięte przez sąd w Rotterdamie. Jednak sprzedawca jest nadal upoważniony do wezwania kupującego przed sąd, który jest właściwy zgodnie z prawem lub obowiązującym traktatem międzynarodowym.

20. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

a) Do każdej umowy między sprzedawcą a kupującym ma zastosowanie prawo holenderskie.

21. ZMIANA WARUNKÓW

a) Sprzedawca jest upoważniony do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach. Zmiany wchodzą w życie w ogłoszonym momencie wejścia w życie. Sprzedawca prześle zmienione warunki do kupującego w odpowiednim czasie. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden czas rozpoczęcia, zmiany w nabywcy zaczną obowiązywać natychmiast po powiadomieniu go o zmianie.

Właśnie dodano do listy życzeń.
Właśnie dodany do koszyka:
Idź do koszyka

#tytuł#

#Cena £#
×